ดูแลงานงานระดมจิตอา จุดประกาย “เมตตาจิต” ให้บุคลากร

20160228-03-bydatchanee resize

 

ดูแลงานระดมจิตอาสา ช่วยงานรักษาพยาบาล 

จากการรู้จักกับคุณยงเกียรติ เกียรติเสริมสกุล หนึ่งในอาสาสมัครฉือจี้ เป็นบุญสัมพันธ์อันดีให้คุณจารี ศรีพารัตน์ ได้ร่วมกิจกรรมออกหน่วยรักษาพยาบาลกับฉือจี้ในเมืองไทยอยู่เสมอ เช่นเดียวกันกับกิจกรรมบริการชุมชนรักษาพยาบาลฟรี คุณจารี ซึ่งเดิมทีดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ยังได้ช่วยจัดสรรเจ้าหน้าที่มาร่วมบริการผู้มารับบริการรักษา รวมทั้งช่วยติดต่อประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าว 

คุณจารีแบ่งปันว่า แม้ทางโรงพยาบาลจะจัดสรรเจ้าหน้าที่มาร่วมกิจกรรมบริการชุมชนรักษาพยาบาลฟรีเรียบร้อยตั้งแต่ก่อนออกจากโรงพยาบาล แต่ด้วยทราบว่า ผู้ที่มาช่วยกิจกรรมมาจากหลายภาคส่วน ได้แก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลบ้านแพ้ว อาสาสมัครฉือจี้ และจิตอาสาจากหลายหน่วยงานๆต่าง ซึ่งอาจจะเกิดความสับสนในระบบการทำงาน ดังนั้น คุณจารีจึงยินดีมาร่วมกิจกรรมทุกๆครั้ง เพื่อช่วยดูแลความเรียบร้อยของงานในแต่ละส่วน และพูดคุยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด “เราก็คอยมาดูว่า ตั้งแต่จุดบริการผู้ป่วยที่ 1 2 3 4 5....จนจุดสุดท้าย มันราบรื่นดีหรือไม่ ถ้าส่วนใดสะดุด มีปัญหา เราก็ต้องช่วยแก้ไขให้กิจกรรมเกิดความราบรื่นมากยิ่งขึ้น” คุณจารี แบ่งปัน

 

ใช้โอกาสแห่งบุญสัมพันธ์ จุดประกาย “เมตตาจิต” ให้บุคลากร
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว เป็นโรงพยาบาลรูปแบบองค์การมหาชน มีอิสระในการบริหารงาน สำหรับการจัดกิจกรรมออกหน่วยรักษาพยาบาล ถือว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร แต่เหนือสิ่งใดนั้น ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุดก็คือ ผู้ป่วยด้อยโอกาสได้รับบริการด้านการแพทย์อย่างทั่วถึง ไม่เพียงเท่านั้น ยังเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้ทางโรงพยาบาลพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณจารีแบ่งปันประโยชน์จากการร่วมกิจกรรมบริการชุมชน รักษาพยาบาลฟรีว่า“เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเราก็ได้แสดงออกถึงความมีจิตอาสา ได้เรียนรู้ทักษะด้านภาษา และเรียนรู้ปัญหาสุขภาพของพี่น้องจากแดนไกล ”

กิจกรรมบริการชุมชน รักษาพยาบาลฟรี มอบความรักอันยิ่งใหญ่ไร้พรมแดนนี้ นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มารับบริการรักษาโดยตรงแล้ว ด้วยบทบาทหน้าที่ของการติดต่อประสานงาน ยังทำให้คุณจารีได้ฝึกความอดทน เรียนรู้การผูกบุญสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น ในประโยชน์อีกด้าน คุณจารียังเห็นว่า เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาจิตใจบุคลากรผู้มาร่วมกิจกรรม “ประทับใจตัวเราเอง และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้มาแสดงถึงความเป็นจิตอาสา เป็นการสร้างคนให้มีจิตอาสา มีความเมตตา กรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน” คุณจารี แบ่งปันความประทับใจจากการมาร่วมกิจกรรมบริการชุมชน รักษาพยาบาลฟรี

  

กิจกรรมบริการชุมชน รักษาพยาบาลฟรี ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ได้พัฒนาทักษาะด้านภาษา และแสดงออกถึงความมี “จิตอาสา”

 

แพทย์ตรวจรักษาให้พี่น้องจากแดนไกลอย่างตั้งใจ เพื่อเข้าใจถึงปัญหาสุขภาพ ขจัดความเจ็บป่วยให้พวกเขา

 


เรื่อง ดรรชนี สุระเทพ         ภาพ พิณญ์ธิชา จันทร์สุขศรี, ดรรชนี สุระเทพ